Żłobek oświęcim; żłobek promyczek; oświęcim promyczek; żłobek małopolska; żłobek ul.Nideckiego; żłobek os.Błonie; prywatny żłobek oświęcim; Żłobek Bieruń; żłobek w oświęcimiu; żłobek zator

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Aktualności
 
 

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
"Przystanek Jungla” w Oświęcimiu


§1
Żłobek Niepubliczny „Przystanek Jungla” w Oświęcimiu działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367)
3. Niniejszego statutu
4. Innych przepisów prawa

§2

Siedziba Żłobka Niepublicznego „Przystanek Jungla” znajduje się w Oswięcimiu przy ul. Nideckiego 11a.

§3

Żłobek Niepubliczny „Przystanek Jungla” w Oświęcimiu prowadzony jest w formie spółki cywilnej.

§4

1. Zapisy do żłobka trwają przez cały rok kalendarzowy. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest:
- Wypełnienie karty informacyjnej o dziecku
- Wypełnienie karty rejestracyjnej
- Wypełnienie karty odbioru dziecka
- Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego,że dziecka jest zdrowe, i może uczęszczać do żłobka.
- Podpisanie umowy cywilno-prawnej.
- Wpłatę wpisowego wartości 300 zł.

§ 5

1. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem.
2. Usługi świadczone w Prywatnym Żłobku „Przystanek Jungla” są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej. Wpisowe jest należnością za jedno dziecko  i jest wpłacane w pierwszym miesiącu trwania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Jest jednorazowe przy zakupie pierwszego abonamentu miesięcznego/dziennego. Wpisowe gwarantuje miejsce dziecka w żłobku na czas zawartej umowy. Obejmuje ubezpieczenie NNW oraz zakup materiałów edukacyjnych. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna. Pełna oferta  dostępna jest na stronie internetowej www.zlobekoswiecim.pl i obowiązuje ona na dany rok szkolny.

§ 6

Celem funkcjonowania Żłobka są świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem działania profilaktyczne  i opiekę nad dzieckiem zdrowym  od 5-go miesiąca życia do 4lat.
Do zadań Żłobka należy w szczególności
a/ zapewnienie dzieciom:
-  opieki wychowawczej i pielęgniarskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych
-  warunków pełnego bezpieczeństwa
-  zajęć-   wychowawczych i dydaktycznych uwzględniających właściwy rozwój psychomotoryczny dziecka
-  wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka
-  racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe odpowiadające  normom fizjologicznego zapotrzebowania w  żywieniu  dzieci.
b/ prowadzenie adresowanej do rodziców systematycznej działalności w kierunku szerzenia oświaty zdrowotnej i  promocji zdrowia.
c/ współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji zwłaszcza dla dzieci do 1-go  roku życia.

§7

1. Opłata za pobyt dziecka jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca gotówką w placówce lub przelewem  na konto żłobka. W przypadku nieobecności dziecka, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim o przebytej chorobie, żłobek zwraca koszty dziennej stawki żywieniowej.
2. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.
3. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
4. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
5.Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia rodziców od uiszczenia opłaty wynikającej z umowy opieki.
6.Zmiana wysokości opłat  będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia,  w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

§ 8

1. Żłobek zapewnia możliwość dobrowolnego wykupienia posiłków oferowanych przez kuchnie domową pod nadzorem sanepidu.
2. Koszt  wyżywienia w pełni pokrywany jest przez rodziców. Odpłatność za wyżywienie w każdym roku szkolnym określona jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej żłobka.
3. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
4. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani osobiście lub telefonicznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności dziecka.

§9

1. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka.
2. W przypadku, gdy dziecko  zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie  wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 10

1. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów  dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §6. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.
3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 18.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
5. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich  dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka.
7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie  rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.
9. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania  dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
11. W razie planowej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (o ile dziecko korzysta z wyżywienia  zapewnianego przez żłobek).

§ 11

Prywatny Żłobek „Przystanek Jungla” zapewnia dziecku:
1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.
2. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
3. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.
4. Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.
5. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

§ 12

1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
- rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
- pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
- pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pediatrą
- konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców
- uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych  członków rodziny
- zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.
2. Rodzice mają obowiązek:
- udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
- regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
- zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze żłobka do domu,
- punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
- terminowo uiszczać opłaty.
- rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze żłobka do domu.
- natychmiast odebrać dziecko  w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka.

§ 13

Prywatny Żłobek „Przystanek Jungla” zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez żłobek.
2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§ 14

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 02.04.2012r.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego